Kennis borgen en kennis delen

Compris ziet assets als een succesfactor, mits ze professioneel worden beheerd. En beheren, dat kun je leren. Alle kennis en ervaring die wij in huis hebben, delen we onder ons label Compris Academy.

Asset management is niet langer alleen het domein van technici, operators en engineers. Het is een integraal onderdeel van de bedrijfsorganisatie. In een snel veranderende omgeving moeten bedrijven en overheden meebewegen. Steeds de afweging blijven maken tussen prestaties, kosten en risico’s. Nieuwe technieken en/of methodieken omarmen, systemen uitbreiden of vernieuwen. Mensen blijven opleiden, vers bloed bij de club halen en tegelijkertijd zorgen dat kennis en kunde niet verloren gaan.

Tijdens de opdrachten die wij uitvoeren bij onze klanten, zijn we voortdurend bezig met het delen en borgen van kennis op dit vlak. Dat leidt tot geweldige praktijkcases waar niet alleen wij, maar ook anderen van kunnen leren. Van beginnende tot doorgewinterde asset management professionals. Op basis van dit gegeven hebben wij een veelzijdig opleidingsprogramma samengesteld.

Ons complete lesprogramma dat bestaat uit zeven modules en bedoeld voor medewerkers die als volwaardig professional werkzaam zijn binnen asset management organisaties. Heb je al wat voorkennis, dan is het ook mogelijk om een van de modules los te volgen of deel te nemen aan een specifieke training.

Compris Academy biedt het volgende modulaire lesprogramma:

De modules zijn als volgt opgebouwd:

Module 1: Asset management

Training: Het belang van goed Asset Management
Asset management volgens ISO55000

Het beheer van complexe assets is voor veel organisaties een dagelijkse uitdaging. Deze training biedt handvaten voor het bereiken van een optimale afstemming tussen strategie en uitvoering, bekeken over de gehele levenscyclus van een asset. In deze training wordt achtergrondinformatie gegeven over het ontstaan van asset management, het gedachtegoed, de normen en principes. Na behandeling van de opbouw van ISO55000 en de eisen, volgt een praktische vertaling naar het dagelijkse werk. Deelnemers ontvangen na het volgen van de tweedaagse training een ISO55000-certificaat.

Module 2: Requirements management

Training: Assets en hun requirements
Een introductie in de rol die requirements spelen bij de inrichting en beheer van assets

Hoe stel je als organisatie zeker dat je een optimale levering ontvangt die aansluit op de behoefte? Bij het aanschaffen en beheren van assets komt meer kijken dan alleen een bestelling plaatsen. Er kan gesteld worden dat achter een optimale levering van assets de bijbehorende eisen het fundament zijn. Alles valt of staat bij het opstellen van de juiste eisen, die begrijpelijk zijn voor leveranciers en toetsbaar zijn in de verschillende projectfasen en beheer. In deze training wordt u meegenomen in de wereld van requirements. U leert wat requirements zijn, hoe deze correct opgesteld en geborgd kunnen worden en waarom het beheer ervan nodig is.

Training: Requirements ontwikkeling voor assets en diensten
Hoe te komen tot requirements voor optimaal asset beheer

Bij een goede uitvraag voor levering van assets en diensten hoort een goed pakket aan eisen. Grote vraag voor velen is hoe te komen tot zo’n pakket aan eisen?. In deze training leert u hoe wensen en randvoorwaarden omgevormd worden tot een compleet en juist pakket aan toetsbare eisen. Ook de plaats van requirements in het voortbrengingsproces, de ondersteunende technieken, het SMART kunnen specificeren en hoe requirements te valideren komen aan bod.

Module 3: Asset data management

Training: Inrichten van Asset Data Management
Verkrijgen van betrouwbare en relevante informatie

Om assets te kunnen laten presteren tijdens de gebruiksfase is een goede conditie noodzakelijk. Vaak is het antwoord op de conditievraag giswerk….en zoals het gezegde luidt “gissen is missen!”.

Betrouwbare data is een onmisbare bron achter strategieën en beslissingen. Gebruik van data is echter alleen toepasbaar als deze ook beschikbaar is, accuraat is en relevant. Wanneer er echter geen structuur in deze bron aanwezig is, kan data gezien worden als last. Om deze juiste asset management beslissingen te nemen is het hebben van data eisen, een structuur en borging cruciaal. In deze training wordt de relatie gelegd tussen asset management en het verkrijgen van data die meerwaarde biedt voor organisaties. Er wordt ingegaan over soorten data binnen een asset life cycle, het structuren ervan, de beschikbare toolings, rollen en verantwoordelijkheden.

Training: Asset Configuratiebeheer
Optimaal beheer van assets, functionele locaties en processen

Goed beheer begint met het inzichtelijk maken en houden van de volledige asset portfolio. Dit houdt in dat assets in kaart gebracht worden en in samenhang met hun functies het totaaloverzicht vormen over de te beheren scope.

Deze training biedt inzicht in de aspecten die komen kijken bij het vormgeven van asset configuratie beheer en het opzetten van een functionele-/ asset locatie structuur.

Module 4: Maintenance management

Training: Onderhoudsmanagement en methodieken
Door goede inrichting, assets en personeel laten excelleren!

Een onderhoudsorganisatie die optimaal is ingeregeld zorgt voor daadkracht in uitvoering van onderhoud en draagt bij aan het behalen van de gewenste beschikbaarheid en betrouwbaarheid, oftewel: rendement halen uit de asset. Deze training biedt o.a. theorieën over de verschillende vormen van onderhoud, opbouw van een onderhoudsorganisatie met bijbehorende rollen en verantwoordelijkheden. Daarnaast wordt inzicht gegeven in methodieken voor het opzetten van onderhoudsconcepten en vormen van onderhoudsplannen.

Training: Optimale benutting van werkstroom en tooling
Werkstroom en CMMS optimaal inzetten binnen het onderhoudsproces

Benut de volle capaciteit van uw onderhoudsorganisatie en stem rollen en activiteiten binnen de werkstroom op elkaar af. Houdt hierbij grip op werkzaamheden en bijkomende administratie door CMMS –functionaliteiten in te zetten in de werkstroom. Deze training geeft inzicht in het vertalen van afdelingsrollen naar een werkstroom en het opzetten van een werkstroombeheersingsmodel. Tevens wordt getraind hoe de aanwezige CMMS zodanig in te richten dat onderhoudsplannen geborgd worden en werkordervormen, statussen & registraties meerwaarde krijgen in het onderhouds- en analyseproces.

Module 5: Contract management

Training: Efficiënt aanbesteden & contracteren
Een contract dat rendement oplevert voor uw organisatie

Het resultaat van een goed uitgevoerde aanbesteding is een contract met de juiste partij voor de juiste klus. Deze match komt echter alleen tot stand door het correct doorlopen van de juiste stappen. Dit houdt in dat een opdrachtgever naast inhoudelijk ook kennis moet hebben van een aanbestedingstraject én moet weten welke aspecten hierin cruciaal zijn. In deze training leert u de opbouw van een aanbesteding vanaf de voorbereidingsfase tot en met de contractfase. U wordt bekend met de aspecten die meespelen per fase, zoals: het kiezen van de juiste inkoopstrategie, het bekend maken van de markt van uw vraagspecificatie en het selecteren van potentiële leveranciers. Na de selectiefase volgt onderhandeling, gunning en ondertekening van de contractstukken.
Training: Effectief contracten managen
Inrichten en bewaken van contractafspraken

Het contract is ondertekend door de directie van beide partijen; ‘Laten we het glas heffen op onze nieuwe samenwerking!’. In de praktijk gaan echter geluiden op van ‘leuk zo’n contract, maar nu begint het werk pas echt op de werkvoer!’. Het borgen van contracteisen, activiteiten en zorgen dat de samenwerking een succes wordt voor beide partijen is niet vanzelfsprekend en vergt de nodige aandacht. Deze training gaat over het implementeren en managen van onderhoudscontracten vanuit het perspectief van de opdrachtgever. Aspecten die aan bod komen zijn: de rol van contractmanagement, administratie van contracten, het bewaken van de gemaakte afspraken en het aanpassen dan wel verbeteren van het contract.

Module 6: Performance management

Training: Meten van prestaties van assets en organisatie
Weet je waar je staat en stuur bij waar nodig

Het goed afstemmen van bedrijfsdoelstellingen, werkzaamheden van bijvoorbeeld een beheerorganisatie met service provider activiteiten is een complex aspect van asset management. Contract management is o.a. nodig om scope of work, werkafspraken en prestatie eisen te formuleren, maar garandeert niet een vloeiende inregelperiode of contractuitvoering bij de opdrachtnemer. Performance reviews dragen bij aan het tussentijds toetsen of afstemming nog voldoende aanwezig is of om te beoordelen waar afstemming aan het weglopen is. Deze training biedt inzicht in het vertalen van contractafspraken naar het inhoudelijk vormgeven van performance reviews.
Training: Inzicht in asset conditie
Een praktische vertaling voor werktuigbouwkundige installaties

Om assets te kunnen laten presteren tijdens de gebruiksfase is een goede conditie noodzakelijk. Vaak is het antwoord op de conditievraag giswerk….en zoals het gezegde luidt “gissen is missen!”.

Wanneer organisaties inzicht willen krijgen in de conditie van hun assets zijn daar diverse mogelijkheden voor. Eén daarvan is uitvoering van metingen volgens NEN2767. Deze norm, is nu alleen nog maar beschikbaar voor conditiemeting van infrastructurele werken. Deze training biedt een praktische werkwijze van de originele NEN 2767, maar is dan vertaald voor werktuigbouwkundige installaties en kan gebruikt worden voor nul- en conditiemetingen.

Module 7: Strategisch asset management

Training: Strategisch asset management
Regievoering over eigen assets en organisatie

Als een organisatie beslist om eigenaar te worden van eigen assets of wil een stap voorwaarts maken in professionalisatie, dan kan men besluiten te gaan werken volgens het principes van asset management.

In beide gevallen komen bij er veel aspecten kijken en moeten vooraf de juiste strategische keuzes gemaakt worden.

De training strategisch asset management behandeld de vormgeving en afwegingen die gemaakt moet worden bij het bepalen van o.a. asset strategie, contractvorm DB(F)(M), procesinrichting en mate van kritikaliteit voor de bedrijfsvoering en aspecten die meewegen in eventuele outsourcing. Tevens wordt er aandacht geschonken aan invoering van asset management als programma, waarbij ook aandacht gericht moet worden op organisatie-, denk- en cultuurverandering.

Guido Debrichy
ASSET MANAGEMENT PROFESSIONAL
Wil je meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met deze asset management professional.
Meer informatie / Neem contact op

TESTIMONIALS
Er is niemand die beter kan vertellen wat het volgen van een training of workshop van Compris Academy inhoudt dan onze eigen deelnemers. Lees hier enkele reacties

IS UW ASSET MANAGEMENT OP ORDE?

 Ja, ik weet precies welke assets ik beheer
 Ja, mijn assets doen wat ze moeten doen
 Ja, ik heb heldere afspraken met (interne) klanten en leveranciers
 Ja, ik heb een verbeterprogramma ingericht
 Ja, ik weet precies waarom ik wat voor wie doe

Heb je één of meerdere aspecten niet kunnen afvinken? Dan is de basistraining Asset Management een goede vervolgstap op weg naar succesvol asset management. We verzorgen hem graag – bij ons op kantoor of in company. Neem contact op voor meer informatie.

Onze enthousiaste asset management professionals zorgen ervoor dat onze opdrachtgevers de regie over hun complexe infrastructuur, productie- en logistieke systemen (terug)krijgen waardoor zij excelleren. We hebben verstand van professioneel beheer én oog voor de mensen die ermee werken. Compris werkt exclusief voor asset eigenaren en staat uw organisatie als onafhankelijke expert graag bij om een pragmatisch en duurzaam asset management systeem te realiseren’. Meer informatie.

De trainers