Lange termijn kwaliteitsdoelen

Dit beleid is ontwikkeld om kenbaar te maken wat kwaliteit betekent voor Compris Consulting B.V. Als professionele dienstverlener en adviseur committeren wij ons aan het ten alle tijde nastreven van kwaliteit. Dit is terug te vinden in een filosofie van ‘kwaliteit boven kwantiteit’; in onze dienstverlening aan klanten, in de betrokkenheid van onze medewerkers en verantwoordelijkheid naar alle belanghebbenden.

We willen klantverwachtingen overtreffen in relatie tot veiligheid, duurzaamheid en het leveren van waarde. Dat is alleen mogelijk als we ons inzetten om een gezonde en waarde-creërende organisatiecultuur te ontwikkelen. Dit beleid is gericht op het voortdurend verbeteren van onze diensten, waarbij rekening wordt gehouden met de context van de organisatie, de belangen van stakeholders en de vereisten vanuit de wetgeving.

Onze concrete kwaliteitsdoelstellingen sluiten aan op onze strategie om als interne organisatie mee te groeien (professionaliseren) ten behoeve van de omzetdoelstellingen en zijn gericht op het bereiken van:

– Efficiënt en effectief bedienen van klanten, medewerkers en stakeholders;
– Een uniforme en procesmatige bedrijfsvoering;
– Veiligheid en duurzaamheid;
– Continu verbeteren.

 

Jaarlijks wordt dit beleid tijdens de directiebeoordeling herzien en beoordeeld op geschiktheid. Aan de hand hiervan wordt een plan opgesteld waarin gekwantificeerde doelen worden geformuleerd.

Compris houdt een efficiënt en doeltreffend kwaliteitsmanagementsysteem in stand dat is gebaseerd op en dat voldoet aan de standaard ISO 9001:2015. Jaarlijks laat Compris zich door middel van interne audits toetsen om te beoordelen of het systeem nog overeenstemt met het beoogde doel. Hierna volgt een controle van een gecertificeerd extern bureau om te bepalen of het opgestelde kwaliteitsbeleid en de ISO 9001:2015 norm in voldoende mate wordt nageleefd.

Onze klanten

Klantbehoeften representeren de hoogste prioriteit in onze bedrijfsvoering. Onze verplichting is om proactief klantbehoeften te (onder)zoeken, te definiëren en tegelijkertijd te verzorgen met een duurzame toegevoegde waarde zonder valse verwachtingen te creëren.

Onze gemeenschap

Compris heeft zich gecommitteerd om gemeenschappen te ondersteunen waarbinnen we opereren. We geloven in de uitoefening van sociale verantwoordelijkheid en stimuleren vergelijkbaar gedrag bij onze medewerkers en leveranciers.
We ondersteunen het behoud van het milieu en het vermijden vervuiling van de omgeving. We voldoen proactief aan alle van toepassing zijnde veiligheids-, milieu- en wettelijke vereisten. Compris heeft in 2022 de CO2prestatieladder (niveau 3) behaald en streeft te allen tijde naar het verder verduurzamen van onze bedrijfsactiviteiten.

Onze diensten

We voldoen aan de van toepassing zijnde standaarden en klantvereisten, en we zijn er op uit om processen te verzorgen die hieraan voldoen zodat we een robuust, duurzaam en maatschappelijk verwantwoord bedrijf opereren.

Onze mensen

Compris heeft zicht gecommitteerd aan gelijkwaardigheid, waarbij culturele diversiteit wordt omarmd. Het welzijn van onze medewerkers staat voor op in de wijze waarop we acteren. Compris heeft zicht gecommitteerd aan:

  • Het creëren en koesteren van een omgeving van succes gebaseerd op eerlijkheid en integriteit;
    • Het evenredig delen in de successen van het bedrijf;
    • Versterking door training en communicatie;
    • Individuele groei en gelijke kansen;
    • Het ontwerpen en verzorgen van een veilige werkomgeving.

Onze enthousiaste asset management professionals zorgen ervoor dat onze opdrachtgevers de regie over hun complexe infrastructuur, productie- en logistieke systemen (terug)krijgen waardoor zij excelleren. We hebben verstand van professioneel beheer én oog voor de mensen die ermee werken. Compris werkt exclusief voor asset eigenaren en staat uw organisatie als onafhankelijke expert graag bij om een pragmatisch en duurzaam asset management systeem te realiseren’. Meer informatie.