Effectieve beheersing van risico’s

Risicomanagement is een systematisch proces dat ten opzichte van de doelstellingen van de organisatie risico’s en kansen identificeert, deze beoordeelt en daar vervolgens beheersmaatregelen voor plant en implementeert. Waar start je met de inventarisatie? Wie is verantwoordelijk en welke kosten komen er bij kijken om risico’s te mitigeren?

Compris faciliteert in het opzetten van een heldere en effectieve risicobeheersing. Daarbij is ons doel om asset owners te helpen risico’s inzichtelijk te maken en betrokkenen te activeren om het risico- en veiligheidsbewustzijn te vergoten.

In onze aanpak bestaat risicomanagement uit 8 stappen waarbij assetmanagement, de RISMAN methodiek en de PDCA-cyclus worden gecombineerd:

  1. Identificeren en actualiseren van de risico’s
  2. Bepalen van kans van optreden, effect en bepalen van urgentieklasse
  3. Opstellen van beheersmaatregelen en het inschatten van kosten
  4. Inschatten van de restkans van optreden en de restgevolgen
  5. Prioriteren van de te nemen beheersmaatregelen
  6. Uitvoeren van de beheersmaatregelen
  7. Evalueren van de beheersmaatregelen
  8. Update van de risicoanalyse

Compris maakt gebruik van een web-based tool om met een groep kennisdragers de risicosessies volgens bovenstaande stappen te doorlopen. Hiermee worden risico’s en maatregelen visueel in kaart gebracht zodat deze gemakkelijk terug te vinden zijn in dashboards.

Risico Management

Om de (gewenste) ontwikkeling van risico’s gedurende een bepaalde tijdsperiode te kunnen registreren, wordt er onderscheid gemaakt in:

Initieel risico
Het initiële risico is de situatie op het eerste moment van registratie van het risico (voor de te treffen beheersmaatregelen) en blijft dus gedurende de looptijd van een project of contract gelijk.
Actueel risico
Het actuele risico betreft de huidige stand van zaken van het risico als het gaat om de kans van optreden en de gevolgen in tijd en geld.
Restrisico
Het restrisico betreft de gewenste situatie van het risico na het treffen van alle mogelijke beheersmaatregelen.

Maatwerk

Afhankelijk van het soort project en de scope wordt bepaald hoeveel risico-sessies door Compris worden begeleid. De uitkomsten en resultaten worden vervolgens als rapport met visuele onderbouwing geleverd aan de opdrachtgever. Daarnaast is het mogelijk de resultaten in te zien via de web-based risico tool.

Wat levert het op?

– Duidelijkheid t.a.v. de verantwoordelijke per risico;
– Inzicht in risicokosten;
– Inzicht in beheersmaatregelen en kosten van deze maatregelen;
– Inzicht in risico-ontwikkeling gedurende het project;
– Verhoogde mate van risicobewustzijn en eigenaarschap.

Rogier Bleys

ROGIER BLEYS
ASSET MANAGEMENT PROFESSIONAL
Wil je meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met deze asset management professional.
Meer informatie / Neem contact op

Compris laat ‘asset management’ voor organisaties werken. Onze 30 asset management professionals zorgen ervoor dat organisaties de regie over hun complexe infrastructuur, productie- en logistieke systemen (terug)krijgen waardoor deze organisaties kunnen excelleren. We hebben oog voor de mensen die ermee werken en bewijzen daar onze meerwaarde als ervaren asset managers met ‘people skills’. Meer informatie