Toekomstgericht inspectiekader geeft invulling aan ambitie van Gemeente Amsterdam

Vraag van de opdrachtgever
Gemeente Amsterdam wil voor het inspecteren en monitoren van civiele constructies, zoals bruggen, sluizen en kademuren, de transitie maken naar een risicogestuurde aanpak. Hiervoor is het noodzakelijk het huidige beheerplan ‘inspectiekader civiele constructies’ verder uit te werken en aan te scherpen vanuit een asset management gedachte.

Onze oplossing
We hebben met de kwalitatieve update van het huidige inspectiekader de gemeente Amsterdam geholpen met een helder beleid en duidelijke aanpak voor het monitoren en inspecteren van civiele constructies. Daarmee kunnen ze invulling geven aan de ambitie om risicogestuurd beheer verder te professionaliseren.

Met ruim 1.850 bruggen en maar liefst 600 kilometer oeverconstructies is het beheer en onderhoud een uitdagende taak voor de gemeente Amsterdam. De uitgangspunten voor het beleid en de aanpak hiervoor staan beschreven in het ‘inspectiekader civiele constructies’. Vanuit de ambitie om het beheer verder te professionaliseren richting een risicogestuurde aanpak werd Compris gevraagd dit inspectiekader grondig onder de loep te nemen.

“Het inspectiekader dat er lag was technisch gezien een prima basis. Daarnaast is er vanuit Gemeente Amsterdam een duidelijke visie op de openbare ruimte en liggen er uitgangspunten die voor alle onderliggende programma’s gelden, zoals het beheer van de civiele constructies. We hebben daarom vooral ondersteund bij het samenbrengen en het overzichtelijker maken van alle afzonderlijke elementen in één document, met oog voor zowel de technische als de beleidsaspecten,” blikt Marco van der Kruijf, Asset Management Professional bij Compris, terug. “Daarmee heeft Gemeente Amsterdam nu een volledig en toekomstgericht inspectiekader.”

Risicogestuurd inspecteren en monitoren
Risicomanagement speelt sinds een aantal jaren een steeds grotere rol binnen de afdeling Verkeer & Openbare Ruimte. Deze afdeling is binnen Gemeente Amsterdam verantwoordelijk voor het beheer van de openbare ruimte, waaronder ook civiele constructies vallen, zoals beweegbare en vaste bruggen, oevers, kades en sluizen. “De gemeente Amsterdam wil deze assets op een risicogestuurde manier in stand houden, waarbij ze aan de hand van een risicobeoordeling kunnen vaststellen wanneer en welk type onderhoud nodig is. Om de transitie naar risicogestuurde instandhouding te ondersteunen is het bestaande inspectiekader herijkt. Deze herijking bestond onder meer uit het beschrijven van de line-of-sight en het continue verbeterproces. Ook zijn er nu KPI’s opgenomen om de voortgang van de activiteiten en resultaten te kunnen meten. Hiermee zijn het inspectie- en monitoringsproces en de keuzes daarin eenduidig vastgelegd. Ook is er zo direct een onderbouwing voor de benodigde resources voor het beheer en onderhoud van de assets.”, legt Marco uit.

Pragmatische aanpak
Sander Pooters, senior adviseur civiele constructies op de afdeling Verkeer & Openbare Ruimte, is tevreden met de ondersteuning vanuit Compris: “De zelfstandige en pragmatische aanpak van Compris was precies wat we nodig hadden. Met hun hulp ligt er nu een helder inspectiekader, waarmee we de komende jaren op een goede manier invulling kunnen geven aan de transitie naar risicogestuurd werken.”

Meer weten?
Ook uw asset management systeem verder professionaliseren? Daar helpen we u graag bij! Neem contact op met Frank Schouten, via 06 11 33 93 73 of frank.schouten@compris.eu om te bespreken wat we voor uw organisatie kunnen betekenen.

Frank Schouten
ASSET MANAGEMENT PROFESSIONAL
Wil je meer weten over dit onderwerp, neem dan contact op met deze asset management professional.
Meer informatie / Neem contact op

Compris laat ‘asset management’ voor organisaties werken. Onze 30 asset management professionals zorgen ervoor dat organisaties de regie over hun complexe infrastructuur, productie- en logistieke systemen (terug)krijgen waardoor deze organisaties kunnen excelleren. We hebben oog voor de mensen die ermee werken en bewijzen daar onze meerwaarde als ervaren asset managers met ‘people skills’. Meer informatie